Kostnader

Kostnaden for å gå eit år på Fjordane Folkehøgskule 2017/18 ligg under gjennomsnittet for alle folkehøgskular i Norge.

Det er viktig å sjå på summen av alle kostnadane når du skal samanlikne Fjordane med andre folkehøgskular og her kjem vi godt ut.

Opphaldspengar inkluderer kost og losji, linjekostnader er alle kostnadene på linje inkludert materialpengane, felleskostnader inkluderer kortare skuleturar, utgifter valfag, kopiering, fellesutstyr mm.

Innmeldingsgebyr: kr 1900.

Opphald, linjekostnader og felleskostnader for alle hestelinjene: kr. 89.710

Kunst: kr.87.580, inklusief linjetur til Malaga i Spania*

Sirkus: kr. 86.260, inklusief linjetur til Rotterdam i Nederland*

Bu og fritid m/hest: kr. 96.850

Vikingliv: kr. 93.510, inklusief linjetur til Island*

Livsstilsendring: kr. 77.510- I tillegg kjem linjekostnader til den linje du vil fordype deg i. Hest, allround og hest, Ride- og kjøresport. Kr.10.000,-. Nysirkuslinje kr. 3000,-, Vikinglivlinje kr. 8000,-, Kunst-foto-glasslinje kr.5500,-. Linjetur er frivillig og kjem i tillegg til linjekostnadene.

Valfag: Ved enkelte valfag kjem kjem mindre kostnader i tillegg.

*ved store endringar i kronekursen kan det bli ein prisjustering mht linjeturene.

Enkeltrom:

Tillegg for enkeltrom 2017/18 kr 400 pr. mnd. Dobbelrom som enkeltrom kr 750 pr. mnd.

Linjetur til utlandet:

For elevane på hest,allround, hest, ride- og køyresport, 2.års hestelinje og bu og fritidslinje kjem eventuelle kostnadar til utanlandstur i tillegg. Ca kr 7.500 for turen til Herning i Danmark, ca kr.10.000 for turen til Lisboa i Portugal avhengig av reisemål og kronekurs.

Fellestur til Sri Lanka:

Vi planlegger ein fellestur i begynnelse av november til Sri Lanka. Dersom du ikkje vil til utlandet lager vi eit opplegg her i Norge. Disse 2 turane på hausten er frivillig og vi har eit undervisningsopplegg på skulen for dei elevane som ikkje reiser på ein av disse turane. Turen til Sri Lanka kostar ca. kr.15.000,-

Depositum: Kr. 1000 som blir tilbakebetalt ved skuleslutt dersom du ikkje mister romnøkkelen din eller vi må ha ekstra nedvask på rommet ditt. For tap av romnøkkelen trekker vi kr 400 pr. nøkkel og kr 800 ved ekstra nedvask. I tillegg kan vi trekke ein sum for skade på rom eller inventar.

Dersom våre utgiftene er større enn depositumet sender vi eige faktura på restbeløpet.

Spesialkost:

Dersom du må ha spesialkost pga sjukdom/allergi/anna som krev mykje tilrettelegging, må du rekne med å måtte betale ekstra for dette etter nærmare avtale med skulen. Får du stønad til slik kost fra NAV har dei fleste norske folkehøgskular ei ordning der du må betale 80% av denne stønaden så lenge du er elev på skulen. Vegankost: Etter eigen avtale. Vegetarkost blir ikkje rekna som spesialkost.

Dersom du bryt av skuleåret:

Elevar som sluttar etter eige val i løpet av skuleåret, har ei oppseiingstid på 8 veker og må betale opphaldspengar, felleskostnader, linjekostnader i tillegg til andre påløpne kostnader i oppseiingstida. Unnateke er oppseiing grunna i "personleg force majeure”. (Gjeld ikkje for bestilt utanlandstur!) Etter avtale med skulen kan eleven nytte seg av elevplassen i oppseiingstida dersom ikkje oppseiinga er konsekvens av vedtak i Disiplinærrådet. Dersom sluttgrunnen er som følgje av vedtak i Disiplinærrådet, må ein også betale nemnde kostnader for 8 veke etter at vedtaket er sett i verk.

Angrerett

Ved opptak som elev gjeld Angrerettlova kapittel 3. Angrerettskjema vil bli sendt eleven i samband med bekreftelse av opptak om skuleplass.